Close
  Preferences
  Pretraga

  Mobitel Nokia N105 2023, crna

  Mobitel Nokia N105 2023, crna
  Proizvođač:Nokia
  Jedinstvena šifra artikla:55938
  Dostupnost:Na stanju
  55,00 KM

  Mobilni uređaj

  Težina (DS): 78,7 grama (uključujući bateriju)

  Težina (SS): 78,7 grama (uključujući bateriju)

  Dimenzije: visina 115,07 mm x širina 49,40 mm x debljina 14,45 mm

  Zapremina: 82,14 (cm3)

  Paket

  Težina 1 (neto)¹: 136 grama (sa punjačem EU)

  Dimenzije: dužina: 124 mm x širina: 117 mm x visina: 32 mm

  Zapremina: 464,26 (cm3)

  Materijal: Valovita G-kanala, 250g/100g žljebovi reciklirana bijela donja obloga

  Environmental Features

  Materijali i supstance

  • Bez bromiranih i hloriranih jedinjenja i antimon trioksida, kako je definirano u Nokia Technologies
  • Lista supstanci 2021
  • Bez PVC-a
  • Bez nikla na površini proizvoda

  Pakovanje

  • Napravljen od obnovljivog materijala
  • Sadrži do 87,56% recikliranog materijala
  • Ambalaža se 100% može reciklirati
  • Minimiziran paket

  Reciklaža

  • Svi materijali uređaja mogu se oporaviti kao materijali, a stopa povrata materijala uređaja je do 89,47%.

  Korisnički vodič

  - Štampa u jednoj boji

  Energetske efikasnosti

  • Punjač ispunjava EU VI standard

  Korišteni materijali

  Pažljivim odabirom materijala nastojimo smanjiti utjecaj naših proizvoda na okoliš. Grafikon ispod prikazuje procijenjene proporcije materijala korištenih za izradu ovog mobilnog uređaja.

  • Metali: npr. nerđajući čelik, bakar, cink, aluminijum. Naši proizvodi sadrže ~0,1-0,2% plemenitih metala. (9%)
  • Keramički materijali: staklo, ostala keramika. (11%)
  • Plastika: npr. ABS/PC, PET, PA, epoksid. (47%)
  • Baterija: npr. jedinjenje litijum kobalta, grafit, aluminijum, bakar. (27%)
  • Ostalo: Nemetali kao što je silicijum. Ostali materijali kao što su ljepila. (6%)

  Ograničene supstance

  Proaktivno upravljamo i pratimo sve supstance u našim proizvodima, a ne samo one koje izazivaju zabrinutost. Imamo stroge zahtjeve za supstance koje nisu dozvoljene u našim proizvodima.

  Ovaj proizvod je u potpunosti usklađen sa svim relevantnim globalnim propisima, na primjer:

  • Direktiva EU RoHS 2011/65/EU
  • “Metode upravljanja za prevenciju i kontrolu zagađenja uzrokovanog elektronskim informativnim proizvodima” poznatije kao “Kina RoHS”
  • Evropska uredba REACH 1907/2006/EC
  • Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

  Pored toga, dobrovoljno smo ograničili upotrebu mnogih drugih štetnih supstanci i skrenuli pažnju na supstance kao što su senzibilizatori kože i supstance koje mogu naštetiti životnoj sredini ili korisniku tokom životnog ciklusa proizvoda.

  Neki detalji takvih supstanci za ovaj proizvod su navedeni u nastavku:

  • Površina ovog uređaja je bez nikla
  • Ovaj proizvod ne sadrži bromirana ili hlorirana jedinjenja ili antimonov trioksid kao što je navedeno u listi supstanci kompanije Nokia Technologies 2021.
  • Polivinilklorid (PVC) se ne koristi u ovom proizvodu ili njegovoj ambalaži

  Potrošnja energije ²

  Isporučena baterija je u skladu sa Direktivom o baterijama EU 2013/56/EU i ne sadrži kadmijum, olovo ili živu u koncentracijama većim od onih definisanih u direktivi.

  Isporučeni punjač zadovoljava EU ErP direktivu i propis 278/2009 i EU Kodeks ponašanja o energetskoj efikasnosti eksternih izvora napajanja

  Potrošnja energije Poziv (GSM): 763 mW Poziv (WCDMA): / Poziv (VoLTE): / Način mirovanja (DS): 8,1 mW

  Baterija Kapacitet baterije: BL-L5J 1000 mAh Težina baterije: 21,4 grama

  Punjač Proizvođač/Proizvođač: Baijunda Aohai Model (EU): AC-18E

  Ulazni napon: 100-240 V Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz Izlazni
  napon: 5,0 V Izlazna struja: 0,55 A Izlazna snaga: 2,75 W Prosječna aktivna efikasnost: 69,03 % Efikasnost pri malom opterećenju (10 %): 59,9 % Punjač br. Potrošnja energije opterećenja: 0,075 W Težina punjača (EU): 35 grama

  Pakovanje

  Radimo na smanjenju utjecaja naše ambalaže na okoliš odabirom održivih materijala, smanjenjem veličine ambalaže, smanjenjem količine materijala koji koristimo i razmatranjem onoga što se događa s paketom kada više nije potreban.

  Naša ambalaža ne sadrži opasne ili ograničene supstance i u potpunosti je usklađena sa EU direktivom 2013/2/EU.

  Reciklaža

  Upotrebljene elektronske proizvode, baterije i materijale za pakovanje uvijek vratite na posebno mjesto za prikupljanje recikliranja. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

  • Svi mehanički dijelovi kao i ambalažni materijali su označeni gdje je to praktično moguće. iPlastični dijelovi su označeni u skladu sa standardima ISO 11469 i ISO 1043-1 do -4.

  • Ovaj proizvod i njegova baterija označeni su simbolom prekrižene korpe za otpatke (WEEE Direktiva) kako bi se označilo da se ne smiju odlagati sa običnim kućnim otpadom i da ih je potrebno odnijeti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje.

  ¹ Težina može varirati ovisno o npr. varijanti proizvoda.

  ² Izmjerene vrijednosti zavise od nekoliko faktora, npr. mjernog okruženja, frekvencije i mrežnih postavki operatera. Mjerenja se vrše na 1800 MHz prema referentnom dokumentu: Zvanični dokument GSM udruženja: DG.09, 'Tehnika mjerenja vijeka trajanja baterije' http://www.gsma.com/newsroom/technical-documents/ .